balloon breakdown balloon game 2

balloon breakdown balloon game 2

It’s easy to remember the “lamb” side of Jesus. It’s not quite as fun to remember his “lion” side, which we all need, too! This hysterical relay Bible game with balloons will help kids remember that our kind and merciful savior has a “lion” side and is also willing to “burst our bubble” if we get too far out of line!

Balloon Breakdown – A “March Comes In Like a Lion” Bible Game

Materials:

– One to Two Bags of Balloons

Object:

Children will have to race to both gather and pop the most balloons as possible.

Preparation:

– Blow up the balloons (with air, not helium).

Introduction:

March comes in like a lion and goes out like a lamb. Jesus came to earth as the Lamb of God, but he can be the Lion of Judah as well. Let’s play a balloon Bible game that’s pretty symbolic of how Jesus acts.

Instructions:

1. If possible, divide children into teams of four.

2. Have each team separate into pairs; they are still on the same team but one pair will be the “Poppers” and another pair will be the “Gatherers”.

3. Place all of the balloons together on one side of the room.

4. Children will gather in their teams on the opposite side of the room.

5. When you say “Go!” the gatherers will run to the balloon side of the room.

6. They will stand side by side with one arm draped around their partner’s shoulder.

7. This will “link” the two children.

8. They may only use their outer arms (free unlinked arms) throughout the game.

9. If they ever let go of their partner, their team will get deducted one point.

10. Using their outer arms, they must work together to pick up a balloon from the floor and place it between their hips.

11. They must then carry the balloon across the room to their teammates known as the poppers.

12. If the balloon pops or falls when the gatherers are on their way to the poppers, the gatherers must go back to the balloon side of the room and start again.

13. Once the gatherers have received the balloon, they must pop it.

14. To pop the balloon, they must hug each other with the balloon in between them, on their stomachs.

15. Other popping variations would be to take turns sitting on the balloons or stepping on them.

16. The game is over once all of the balloons have been popped.

17. The team that has popped the most balloons will be declared the winners.

Closing:

In this Bible game, there was a time to preserve the balloon and a time to pop the balloon, wasn’t there? We’re a little like these balloons. There are times when Jesus protects us, and then there are times when he needs to “burst our bubble.” Next time we’re tempted to get too mouthy, too selfish, or a little mean and thoughtless, a little vain or conceited, let’s remember that Jesus is like the month of March. He has a lion side that he’s not afraid to use, and, as Proverbs 16:18 suggests: Pride cometh before the fall!

 

You might also be interested in these other awesome Bible games!

freedom towers 4th of july gamea game about patiencekingdom of heaven treasure hunt bible game

Looking for more Bible games & ideas?  Then be sure to check out our Bible Games area!  And don’t forget to Become a Fan on Facebook, Follow Us on Twitter and Come Hangout with Us on Google+!